logo
logo
Wzory dokument贸w, Informacje » Ewidencja Ludno艣ci
Wniosek o udost臋pnienie informacji z rejestr贸w mieszka艅c贸w i rejestr贸w zamieszkania cudzoziemc贸w
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Dane osobowe - udzielanie informacji z rejestrów mieszka艅ców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców Potrzebne dokumenty: 1. Wniosek o udost臋pnienie danych jednostkowych z rejestru mieszka艅ców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. Op艂ata bud偶etowa za udost臋pnienie danych - 31 z艂. Obowi膮zek wniesienia op艂aty powstaje z chwil膮 z艂o偶enia wniosku: - p艂atne przelewem na nr konta: 84 9550 0003 2002 0005 3093 0001 lub gotówk膮: w kasie Urz臋du Miasta Radziejów ul. Ko艣ciuszki 20/22 I pi臋tro. Dowód dokonania op艂aty za z艂o偶enie dokumentu stwierdzaj膮cego udzielenie pe艂nomocnictwa powinien by膰 przed艂o偶ony z chwil膮 z艂o偶enia pe艂nomocnictwa (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy o op艂acie skarbowej). Pe艂nomocnictwo udzielone ma艂偶onkowi, wst臋pnemu, zst臋pnemu lub rodze艅stwu nie podlega op艂acie skarbowej. Uwaga: 1. Informacji adresowej udziela si臋 podmiotowi, je偶eli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych. 2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wyka偶膮 interesu prawnego tylko faktyczny, dane mog膮 by膰 udost臋pnione wy艂膮cznie za zgod膮 osób, których te dane dotycz膮. 3. Organy uprawnione do nieodp艂atnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, s膮dy, prokuratura, Policja, Stra偶 Graniczna, S艂u偶ba Wi臋zienna, S艂u偶ba Kontrwywiadu Wojskowego, S艂u偶ba Wywiadu Wojskowego, S艂u偶ba Celna, 呕andarmeria Wojskowa, Agencja Bezpiecze艅stwa Wewn臋trznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rz膮du, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, stra偶 gminna (miejska), komornicy s膮dowi (w zakresie niezb臋dnym do prowadzenia post臋powania egzekucyjnego), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego, Polski Czerwony Krzy偶 (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz pa艅stwowe i samorz膮dowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezb臋dnym do realizacji zada艅 publicznych okre艣lonych w odr臋bnych przepisach. 4. Odp艂atnie udost臋pnia si臋 dane osobom i jednostkom organizacyjnym, je偶eli wyka偶膮 interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, je偶eli po wykorzystaniu dane te zostan膮 poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustali膰 to偶samo艣ci osób, których dane dotycz膮. 5. Przez dane jednostkowe rozumie si臋 informacje uzyskane z rejestrów mieszka艅ców i rejestrów zamieszkania cudzoziemców dotycz膮ce jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem. 6. W sytuacji, gdy wnioskodawca dzia艂a przez pe艂nomocnika - pe艂nomocnictwo powinno by膰 udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na pi艣mie, w formie dokumentu elektronicznego lub zg艂oszone do protoko艂u.

Autor : Emilia Dzier偶awska
Zredagowa艂(a) : Robert Weso艂owski
Data wprowadzenia : 2016-04-28 12:03:27
Data ostatniej modyfikacji : 2017-03-07 13:50:51
Liczba wy艣wietle艅 : 938

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Weso艂owski  07.03.2017 12:52poka偶 t膮 wersj臋
Robert Weso艂owski  15.04.2019 12:11poka偶 t膮 wersj臋
Robert Weso艂owski  02.06.2020 08:40poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Robert Weso艂owski  28.04.2016 11:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 7516920